De kerkenraad bestuurt de plaatselijke gemeente, is verantwoordelijk voor het beleid en geeft leiding aan het werk binnen de gemeente. Alle ambten binnen de kerkelijke gemeente (zoals predikant, ouderling en diaken) zijn in de kerkenraad vertegenwoordigd. Aldus kort samengevat wat de Kerkorde van de PKN over de kerkenraad zegt.

De Protestantse Gemeente te Veendam heeft gekozen voor de taakgroepenstructuur, één van de organisatiemodellen die de Protestantse Kerk in Nederland kent. Deze organisatiestructuur kent een Grote en Kleine Kerkenraad, Taakgroepen en Secties.

Het moderamen van de Grote en Kleine Kerkenraad wordt gevormd door de voorzitter en de scriba.

De Kleine Kerkenraad wordt gevormd door het moderamen, de predikanten en afgevaardigden vanuit de colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen en de taakgroep Pastoraat.

Zij bespreken de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente en bereiden besluitvorming voor door de Grote Kerkenraad. De Kleine Kerkenraad komt normaliter eens per twee maanden bijeen, maar er kan tot extra vergaderingen worden besloten.

De Grote Kerkenraad wordt gevormd door het moderamen en alle ambtsdragers (ouderlingen, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeesters) van de gemeente. De Grote Kerkenraad neemt de besluiten die alleen door haar kunnen worden genomen. De Grote Kerkenraad komt normaliter 4-5 maal per jaar bijeen, maar er kan tot extra vergaderingen worden besloten.

Er kunnen door de Kerkenraad commissies worden ingesteld met bijzondere opdracht; een voorbeeld hiervan is de BIC (Bouw en Inrichtingscommissie), maar commissies kunnen voor alle denkbare terreinen worden ingesteld.

Moderamen:

 

Preses:

Wim Beens

 

 

Scriba:

Tineke van der Meer

 

 

 

 

 

 

Volg ons op

    official youtube logo Custom

Joomla templates by JoomlaShine