Pastoraat in de Protestantse Gemeente Veendam.

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Het omzien naar elkaar is een evangelische opdracht voor alle gemeenteleden. 
Hier vindt u informatie over het pastoraat in onze protestantse gemeente Veendam. 
Wat kunt u hier vinden: 
-informatie over het pastoraat 
-het beleidsplan pastoraat

-de taakomschrijving voor ouderlingen

Pastoraat kan alleen maar goed vorm krijgen als alle gemeenteleden naar elkaar omzien. Dat vindt de werkgroep pastoraat essentieel. Pastoraat is dus niet iets wat uitbesteed wordt aan predikanten, ouderlingen en wijkbezoekers, maar is een opdracht voor alle gemeenteleden.

Toch wordt de pastorale zorg binnen onze gemeente niet alleen aan gemeenteleden overgelaten. Het is goed om daarnaast een vaste structuur te hebben waarbinnen het pastoraat vorm en inhoud krijgt. Daarom is het ook ondergebracht bij de werkgroep pastoraat, die de pastorale zorg ondersteunt en coördineert. Hieronder een uitleg over de werkwijze.

 
Werkwijze:

De werkgroep pastoraat (wijkouderlingen, ouderlingen en ds. Kortleve) komt plm. 5x per jaar bijeen. Naast toerusting staan organisatorische en beleidsmatige zaken met betrekking tot pastoraat op de agenda. Ook de pastorale zorg in de wijken komt aan de orde.

De wijkteams vormen het hart van het pastorale werk. In elk van de 7 wijken van onze protestantse gemeente coördineert een wijkouderling het pastoraat. De wijkouderling heeft de verantwoordelijkheid voor de wijkbijeenkomsten en hij of zij is aanspreekpunt voor de wijkbezoekers. Wijkbezoekers hebben een aantal straten in een wijk onder hun hoede. Ze vormen in een wijk, samen met de wijkouderling, de betreffende predikant en de wijkdiaken het wijkteam. De wijkteams komen plm. 4x per jaar bijeen. Op zo'n wijkteambijeenkomst is toerusting onderdeel van de agenda. Daarnaast wordt o.a. over de betreffende wijk gesproken: hoe gaat het met de mensen in de wijk, welke knelpunten zijn er, wat wordt georganiseerd om de onderlinge band te verstevigen, het geloofsleven te verdiepen.

Veranderingen:

De werkgroep pastoraat heeft besloten om de structuur vanaf september 2012 aan te passen: in het Plaatselijk Reglement van onze protestantse gemeente staat, dat ook niet-ambtsdragers deel kunnen uitmaken van de werkgroep pastoraat. En daar willen we naar toe. Ook niet-ambtsdragers kunnen als wijkcoördinator lid worden van werkgroep pastoraat. Een wijkcoördinator heeft, net zoals de wijkouderling, de verantwoordelijkheid voor de wijkbijeenkomsten en is aanwezig op de vergaderingen van de werkgroep pastoraat. De wijkcoördinator is aanspreekpunt voor de wijkbezoekers. Het grote verschil met de wijkouderling zit hem in het feit, dat een wijkcoördinator geen ambtsdrager is, geen kerkenraadsverplichtingen heeft en in principe geen bezoekwerk doet.

Een andere inzet van de wijkbezoekers wordt overwogen: wellicht een meer flexibele werkwijze, gericht op vraag uit de gemeente en voorkeur van de wijkbezoeker; het inzetten van maatjes (vaste, wat intensievere contacten gedurende een bepaalde periode) wordt misschien mogelijk gemaakt. Hoe dit gestalte krijgt hangt af van de wijkteambijeenkomsten die een grote inbreng hebben in de vormgeving van het pastoraat. De mening van de 7 wijkteams wordt besproken op de vergaderingen van de werkgroep pastoraat. Daar wordt het beleid geformuleerd. De kerkenraad is eindverantwoordelijk en stelt uiteindelijk het beleid vast.

In ons beleidsplan hebben we omschreven hoe wij tegen pastoraat aankijken. 
In de taakomschrijving ouderling beschrijven we hoe we het willen uitvoeren. 
Ze worden beide jaarlijks tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. 
Dit seizoen wordt de taakomschrijving voor wijkbezoekers verder uitgewerkt en vastgesteld. 
Het beleidsplan pastoraat d.d. juni 2011 vindt u hier
De taakomschrijving ouderlingen d.d. april 2011 vindt u hier.

Vacatures

Er zijn veel vacatures voor wijkbezoekers en voor wijkouderlingen / wijkcoördinatoren. Een enthousiaste groep wijkbezoekers, ouderlingen en ongetwijfeld ook 'gewone' gemeenteleden doet wat ze kan, maar desondanks vallen er gaten: mensen krijgen soms niet de aandacht die ze verdienen of nodig hebben. De werkgroep pastoraat heeft door de vele vacatures namelijk lang niet altijd goed zicht op wat er in de gemeente gebeurt of gewoon niet genoeg mensen om in te zetten.

Hoort of weet u dat iemand dringend pastorale zorg nodig heeft dan kunt u het ook rechtstreeks melden aan Ds. Kortleve (tel.: 0598 - 372 297) of de scriba, de heer Levenga (tel.: 0598 - 619 077). Indien mogelijk met instemming van de betreffende broeder of zuster.

Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met een van de leden van de werkgroep pastoraat.

De werkgroep pastoraat bestaat uit de volgende personen:

 

Ds. Jan Kortleve

Eeke Crum

Herman Boonstra

 

 

 

 

 

Volg ons op

    official youtube logo Custom

Joomla templates by JoomlaShine